Regulamin

Poniższy regulamin dotyczy platformy e-learningowej znajdującej się pod adresem civicportal.education, prowadzonej przez Fundację Edukacja dla Demokracji, zwanej na potrzeby niniejszego Regulaminu Platformą e-learningową.

Właściciel i podmiot zarządzający Platformą e-learningową nazywany jest Administratorem Platformy. Osoba korzystająca z Platformy e-learningowej nazywana jest Użytkownikiem.

1. Każda osoba, korzystająca z Platformy e-learningowej, zobowiązana jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a rejestrując się na Platformie e-learningowej oświadcza, że zapoznała się z poniższymi warunkami i je akceptuje.

2. Platforma e-learningowa jest edukacyjnym serwisem internetowym zarządzanym i prowadzonym przez Fundację Edukacja dla Demokracji, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowolipie 9/11.

3. Korzystanie z Platformy e-learningowej jest bezpłatne, bezwzględnym wymogiem jest natomiast zarejestrowanie się każdej osoby chcącej korzystać z Platformy e-learningowej. Rejestracja ma charakter indywidualny – zabronione jest korzystanie z konta innej osoby.

4. Użytkownik ma prawo do pełnego wykorzystywania zasobów Platformy e-learningowej w trybie on-line, zabronione jest jednak pobieranie materiałów (elementów grafiki, kursów i innej zawartości) jeśli dany materiał nie został oznaczony jako "do pobrania".

5. Administrator Platformy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody będące rezultatem korzystania z niej lub zawartych na niej informacji. Ryzyko z tytułu korzystania z Platformy e-learningowej ponosi wyłącznie jej Użytkownik

6. Rejestrując się na Platformie e-learningowej, Użytkownik wyraża na zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Edukacja dla Demokracji, dla celów utworzenia i prowadzenia konta. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o następujących faktach:
- Dane osobowe, podane w formularzu powyżej, będą przetwarzane wyłącznie w celu rejestracji Użytkownika na Platformie e-learningowej, zgodnie z Art. 6 ust. 1 a). Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane: RODO).
- Administratorem danych jest Fundacja Edukacja dla Demokracji (FED) z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipie 9/11, 00-150.
- Dane osobowe uzyskane w procesie rejestracji będą przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Użytkownika z Platformy e-learningowej, poprzez wniesienie przez niego żądania usunięcia danych.
- Użytkownikowi przysługuje: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- FED nie przetwarza danych osobowych w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz nie przekazuje danych podmiotom trzecim.
- Kontakt z osobą właściwą w sprawach danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: odo@fed.org.pl.

- Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do procesu rejestracji Użytkownika Platformy e-learningowej. 

7. Korzystanie z Platformy e-learningowej podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa w szczególności dotyczących ochrony wizerunku i dobrego imienia, przestrzegania praw autorskich oraz niedyskryminowania z jakiegokolwiek względu.

8. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania na Platformie e-learningowej treści reklamowych dotyczących działań komercyjnych.

9. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Administratorowi Platformy przysługuje prawo do natychmiastowego zablokowania Użytkownika, podjęcia wszelkich koniecznych kroków w celu wyjaśnienia okoliczności związanych z naruszeniem postanowień Regulaminu i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z naruszenia.

10. Administrator Platformy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 30 lipca 2019, 13:50